Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
25 CZE

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu Kol-Dental z dnia 25.06.2018r.
I. Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Kol-Dental jest firma Kol-Dental sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Cylichowska 6 (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Kol-Dental sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Cylichowska 6 oraz firma Dentsply Sirona Poland Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Salsy 2 . (dalej „Fundator”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/KolDentalSPzooSp.K/
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
II. Uczestnik Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
III. Nagrody dla Uczestników.
Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie:
- za I miejsce jest SDR flow + Bulk Fill Flowable i zestaw gadżetów od Dentsply Sirona oraz do wyboru: koszulka Kol-Dental dla lekarki lub lekarza dentysty lub  asystentki lub higienistki stomatologicznej lub koszulka Dzielnego Pacjenta, wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Kol-Dental Plandent Division.
- za II i III miejsce do wyboru: koszulka Kol-Dental dla lekarki lub lekarza dentysty lub  asystentki lub higienistki stomatologicznej lub koszulka Dzielnego Pacjenta, wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Kol-Dental Plandent Division.
IV. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Kol-Dental Plandent Division.
V. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook, na profilu Kol-Dental Plandent Division – trwa od 25.06.2018r. do 28.06.2018r.
VI. Zasady uczestnictwa w Konkursie.
 1. Zadaniem Uczestnika jest odnalezienie słów ukrytych pomiędzy literami na zamieszczonym banerze, napisanie pod postem konkursowym, ile według Uczestnika ich jest, wysłanie odnalezionych słów w prywatnej wiadomości do Kol-Dental. Nagrody otrzyma 3 Uczestników Konkursu, którzy odnaleźli największą liczbę słów.
 2. Organizator w dniu 29.06.2018r. ogłosi zwycięzców na swoim fanpage’u www.facebook.com/KolDentalSPzooSp.K/ .
 3. Informacje o Konkursie będą dostępne  pod adresem www.koldental.com.pl  w Aktualnościach
VII. Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród.
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletności oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu. Informacje o nagrodach zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpagu: www.facebook.com/KolDentalSPzooSp.K/. Zamieszczenie postu z hasłem reklamowym jest zgodne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody, jest przesłanie w ciągu 48 godzin od wyłonienia Zwycięzców, na adres mailowy marketing@koldental.com.pl wiadomości prywatnej z następującymi danymi: a) imię i nazwisko b) numer telefonu c) adres
 4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 5. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 7. Nagrodę w postaci SDR flow+Bulk Fill Flowable i zestaw gadżetów od Dentsply Sirona  otrzyma Uczestnik, który odnalazł największą liczbę słów,  kolejnych 2 Uczestników Konkursu, którzy znajdą się na drugiej i trzeciej pozycji w odnalezieniu największej liczby słów schowanych pomiędzy literami, otrzymają do wyboru autorskie koszulki Kol-Dental dla Dentysty, lub Higienistki lub Asystentki lub Dzielnego Pacjenta.
Ilość znalezionych słów należy umieścić w komentarzu pod postem, a odnalezione słowa wysłać w prywatnej wiadomości do Kol-Dental poprzez Facebook.
VIII. Zakres odpowiedzialności Organizatora.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz Regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
f) nie ukończyli 18 lat.
IX.  Przetwarzanie danych osobowych.
 1.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
X. Prawa autorskie.
Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
XI. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres marketing@koldental.com.pl  
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
XII. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2018r. i obowiązuje do końca trwania Konkursu, czyli do 28.06.2018r., do godziny 23:59.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.facebook.com/KolDentalSPzooSp.K/
 
KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, firmę Kol-Dental z siedzibą w Warszawie, ul. Cylichowska 6 - wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania
 4. Z chwilą usunięcia, wskutek żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, danych osobowych uczestnika Konkursu ze zbioru Organizatora uczestnik ten traci możliwość brania udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.